گروه بین المللی طرح و ساخت پرساگروه بین المللی طرح و ساخت پرساگروه بین المللی طرح و ساخت پرسا
88361960
به ما ایمیل بزنید
گروه بین المللی طرح و ساخت پرساگروه بین المللی طرح و ساخت پرساگروه بین المللی طرح و ساخت پرسا

نظارت و ارجرا

تهیه اسناد مناقصه

بخش تهیه اسناد مناقصه پس از نهایی شدن نقشه های معماری و چیدمان تجهیزات و ماشین آلات آشپزخانه صنعتی (لیست نهایی ماشین آلات)، سازه، تاسیسات مکانیک و الکتریک اسناد و مدارک و ضمائم تهیه شده و جهت تامین و خرید آنها به مناقصه گذاشته می شود. در پروژه های صنعت گردشگری و غذا معمولا مناقصه […]
ادامه مطلب