گروه بین المللی طرح و ساخت پرساگروه بین المللی طرح و ساخت پرساگروه بین المللی طرح و ساخت پرسا
88590891
به ما ایمیل بزنید
گروه بین المللی طرح و ساخت پرساگروه بین المللی طرح و ساخت پرساگروه بین المللی طرح و ساخت پرسا

دوره های بلند مدت

MBA گردشگری گاسترونومی

آیا در مورد گاسترونومی چیزی میدانید؟ گاسترونومی درلغت به معنی علم وفرهنگ تهیه، توزیع و مصرف غذا است. غذا همواره یکی از نیازهای اولیه و اساسی بشر از ابتدای خلقت تاکنون بوده و تا انتها نیز خواهد بود و طبعا کسب و کارهای مرتبط با صنعت غذا همیشه پایدار و مدام میباشد. این مهم یکی […]
ادامه مطلب