گروه بین المللی طرح و ساخت پرساگروه بین المللی طرح و ساخت پرساگروه بین المللی طرح و ساخت پرسا
88590891
به ما ایمیل بزنید
گروه بین المللی طرح و ساخت پرساگروه بین المللی طرح و ساخت پرساگروه بین المللی طرح و ساخت پرسا

چارت سازمانی و استخدام تخصصی

فراخوان، ارزیابی و استخدام تخصصی منابع انسانی :

انتخاب نیروهای انسانی متخصص، متعهد، باتجربه و علمی بسیار مهم است؛ که بایستی شاخص های تخصص، آموزش پذیری، انرژی، انگیزه و غیره مد نظر کارفرما قرار گیرد. انجام مصاحبه تخصصی در انتخاب بهتر نیروها تأثیر چشم گیری دارد؛ و در محورهای ذیل انجام می گیرد:

  • مدیریت: مدیریت، مالی و اداری، حقوقی، انبار و غیره
  • آشپزی:

– سر آشپز، آشپز، کمک آشپز، کباب زن و غیره

– تخته کار، سالاد زن، پیش غذا و غیره

– قناد، نانوا، دسر و غیره

– شستشو، نظافت، خدمات و غیره

  • سالن : سر میزبان، میزبان، صندوق و غیره

 

تهیه چارت سازمانی :

ایجاد و تقویت نظام تشکیلات سازمانی باعث تقویت و ثبات یک مجموعه می گردد. در این راستا طراحی چارت سازمانی می بایستی منطبق بر شرح مأموریت ها، تکالیف و راهبردهای سازمانی مجموعه و از سوی دیگر منطبق با بودجه و تشکیلات اداری و مالی تنظیم گردد؛ در این خصوص خدمات شرکت شامل موارد ذیل می باشد:

  • تهیه و تدوین چارت سازمانی (مدیریت عالی، میانی، عملیاتی، کارشناسی و غیره)
  • تعریف شرح خدمات پرسنلی و مدیریتی (سالن، آشپزخانه، انبار، اداری، آزمایشگاهی و غیره)