گروه بین المللی طرح و ساخت پرساگروه بین المللی طرح و ساخت پرساگروه بین المللی طرح و ساخت پرسا
88361960
به ما ایمیل بزنید
گروه بین المللی طرح و ساخت پرساگروه بین المللی طرح و ساخت پرساگروه بین المللی طرح و ساخت پرسا

بانک توسعه تعاون

اطلاعات پروژه:

  • بانک توسعه تعاون
  • ایران، تهران
  • در حال بهره برداری
پروژه برتر پرسا

بانک توسعه تعاون

لینک سایت: ttbank.ir

معرفی شرح خدمات:
  • مشاوره تخصصی منو
  • آموزش تئوری و عملی آشپزص صنعتی، تشریفات و پذیرایی

 

  • مشخصات پروژه:
  • محل پروژه: استان تهران – ونک
  • وضعیت پروژه: در حال بهره برداری
معرفی بانک توسعه تعاون

تخصیص منابع و کمک به تأمین سرمایه کار آفرینان به منظور ایجاد اشتغال جدید و کمک به بنگاه های اقتصادی موجود و توسعه آنان به منظور حفظ و بهبود اشتغال موجود و ایجاد فرصت های شغلی جدید، ارتقای ظرفیت ها و توانمندی های رقابتی بخش تعاون در سطح ملی و بین المللی، تسهیل ارتباطات و پیوندهای فنی، مالی و اقتصادی بین آنها و تحقق توسعه یکپارچه بخش تعاونی در اقتصاد ملی.

تشویق و تقویت اشخاص حقیقی و حقوقی برای سرمایه گذاری به شکل تعاونی و نوآوری و ابداع در زمینه نهاد سازی مالی تعاونی و توسعه فرآیندهای شغلی و حرفه ای.

کمک به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور از طریق توسعه بخش تعاونی و فراهم کردن زمینه های عدالت اجتماعی بر اساس برنامه های وزارت تعاون.

بکارگیری و استفاده از امکانات عملیات بانکی به منظور ارتقای ظرفیت و توانمندیهای بخش تعاونی با هدف افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی.

حمایت مالی و اعتباری از انتقال فعالیتها و کاهش تصدی های بخش دولتی اقتصاد به بخش غیردولتی با اولویت دادن به تعاونی ها.

فراهم نمودن بستر مناسب برای توسعه مشارکت بخش غیردولتی در فعالیتهای اقتصادی با اولویت بخش تعاونی.

کمک به حضور فعال و ایفای نقش موثر تعاونی ها در بازار بورس، سرمایه و بازارهای بین المللی.

 

تخصیص منابع و کمک به تأمین سرمایه کار آفرینان به منظور ایجاد اشتغال جدید و کمک به بنگاه های اقتصادی موجود و توسعه آنان به منظور حفظ و بهبود اشتغال موجود و ایجاد فرصت های شغلی جدید، ارتقای ظرفیت ها و توانمندی های رقابتی بخش تعاون در سطح ملی و بین المللی، تسهیل ارتباطات و پیوندهای فنی، مالی و اقتصادی بین آنها و تحقق توسعه یکپارچه بخش تعاونی در اقتصاد ملی.

تشویق و تقویت اشخاص حقیقی و حقوقی برای سرمایه گذاری به شکل تعاونی و نوآوری و ابداع در زمینه نهاد سازی مالی تعاونی و توسعه فرآیندهای شغلی و حرفه ای.

کمک به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور از طریق توسعه بخش تعاونی و فراهم کردن زمینه های عدالت اجتماعی بر اساس برنامه های وزارت تعاون.

بکارگیری و استفاده از امکانات عملیات بانکی به منظور ارتقای ظرفیت و توانمندیهای بخش تعاونی با هدف افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی.

حمایت مالی و اعتباری از انتقال فعالیتها و کاهش تصدی های بخش دولتی اقتصاد به بخش غیردولتی با اولویت دادن به تعاونی ها.

فراهم نمودن بستر مناسب برای توسعه مشارکت بخش غیردولتی در فعالیتهای اقتصادی با اولویت بخش تعاونی.

کمک به حضور فعال و ایفای نقش موثر تعاونی ها در بازار بورس، سرمایه و بازارهای بین المللی.

1-بکارگیری و استفاده از امکانات عملیات بانکی به منظور ارتقای ظرفیت و توانمندیهای بخش تعاونی با هدف افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی.

2-کمک به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور از طریق توسعه بخش تعاونی و فراهم کردن زمینه های عدالت اجتماعی بر اساس برنامه های وزارت تعاون.

3-فراهم نمودن بستر مناسب برای توسعه مشارکت بخش تعاونی در فعالیت های اقتصادی.

4-حمایت مالی و اعتباری از انتقال فعالیتها و کاهش تصدی های بخش دولتی اقتصاد به بخش تعاونی.

5-کمک به حضور فعال و ایفای نقش موثر تعاونی ها در بازار بورس، سرمایه و بازارهای بین المللی.

6-تخصیص منابع و کمک به تأمین سرمایه کار آفرینان و افراد جویای کا به منظور ایجاد اشتغال جدید و کمک به بنگاه های اقتصادی موجود و توسعه آنان به منظور حفظ و بهبود اشتغال موجود و ایجاد فرصت های شغلی جدید، ارتقای ظرفیت ها و توانمندی های رقابتی بخش تعاون در سطح ملی و بین المللی، تسهیل ارتباطات و پیوندهای فنی، مالی و اقتصادی بین آنها و تحقق توسعه یکپارچه بخش تعاونی در اقتصاد ملی.

7-تشویق و تقویت اشخاص حقیقی و حقوقی برای سرمایه گذاری به شکل تعاونی و نوآوری و ابداع در زمینه نهادسازی مالی تعاونی و توسعه فرآیندهای شغلی و حرفه ای.