گروه بین المللی طرح و ساخت پرساگروه بین المللی طرح و ساخت پرساگروه بین المللی طرح و ساخت پرسا
88590891
به ما ایمیل بزنید
گروه بین المللی طرح و ساخت پرساگروه بین المللی طرح و ساخت پرساگروه بین المللی طرح و ساخت پرسا

گواهی نامه های خارجی

لیست گواهینامه های دریافتی خارجی را در این بخش مشاهده می نمایید، همچنین جهت مشاهده عکس مربوطه در ابعاد بزرگ روی هریک از عناوین کلیک کنید.

شرح
امضاکنندگان
شرح
گواهی تدریس نحوه ارزیابی شاخص های فنی مهندسی نظام اعطای نشان کیفیت خدمات (ویژه رستوران)
امضاکنندگان
رئیس مرکز آموزش بازرگانی مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
شرح
امضاکنندگان
شرح
حکم عضویت کمیته علمی و فنی صنف رستوران و سلف سرویس طرح جامع اعطای ستاره کیفیت خدمات
امضاکنندگان
رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
شرح
دوره آموزش مدیریت یکپارچه
امضاکنندگان
مدیرکل تعاونی علمی، آموزشی و پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف