گروه بین المللی طرح و ساخت پرساگروه بین المللی طرح و ساخت پرساگروه بین المللی طرح و ساخت پرسا
88590891
به ما ایمیل بزنید
گروه بین المللی طرح و ساخت پرساگروه بین المللی طرح و ساخت پرساگروه بین المللی طرح و ساخت پرسا

پروژه های آموزش

پروژه های حوزه آموزش شرکت (پروژه هایی که آموزش پرسنل و کارکنان بخشی از خدمات ارائه شده توسط شرکت پرسا بوده اند)

(برای مشاهده توضیحات تکمیلی تمامی پروژه های پرسا اعم از فیلم ها و تصاویر وارد لینک مورد نظر شوید.)